Plan połączenia

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spyrosoft BSG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,

Zarząd spółki Spyrosoft BSG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602767, NIP: 8971820046, REGON: 363759034, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł, opłaconym w całości,  

ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 czerwca 2024 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) Spyrosoft BSG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602767, NIP: 8971820046, REGON: 363759034, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł, opłaconym w całości,  

(Spółka Przejmująca)

oraz

2) Spyrosoft BSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323476, NIP: 5272593301, REGON: 141725248, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.200,00 zł opłaconym w całości

(Spółka Przejmowana);

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia w/w spółek, który niniejszym podlega publikacji. Poniżej zobacz szczegóły planu:

05.BSG_Plan połączenia_25062024-2

06.BSG_Załącznik 1 do Planu Połączenia_25062024-207.

07.BSG_Załącznik 2 do Planu Połączenia_25062024-2

08.BSG_Załącznik 3 do Planu Połączenia_25062024

09.BSG_Załącznik 4 do Planu Połączenia_25062024

10.BSG_Załącznik 5 do Planu Połączenia_25062024-2

Bilans Spyrosoft BSG 31.05.2024-2

Bilans Spyrosoft BSS 31.05.2024